Anaplasis Business Consultants Ltd
news.jpg

Σύμφωνα με το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001), εταιρική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη ορίζεται η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη εκτείνεται πέρα από την πλήρη τήρηση των νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η περιβαλλοντική και εταιρική ευθύνη ξεκινά ως κουλτούρα, συμπεριφορά και δράση από το εσωτερικό της εταιρείας και διευρύνεται προς τα έξω καλύπτοντας την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται

Επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να έχουν μια ξεκάθαρη περιβαλλοντική πολιτική και να συμβάλλουν θετικά στην ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη, προωθώντας παράλληλα την περιβαλλοντική και επιχειρηματική βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη για απόκτηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού σήματος (ECOLABEL)

ecolabelΤο οικολογικό σήμα της ΕΕ, γνωστό και ως «Λουλούδι», αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή και τη Βιώσιμη Βιομηχανική Πολιτική που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουλίου 2008 και υιοθετήθηκε προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, παρόλο που είναι εθελοντικό, εντούτοις επιχειρήσεις που το έχουν εξασφαλίσει αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Σήμερα, το οικολογικό σήμα της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ομάδες προϊόντων που περιλαμβάνει αφορούν π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, προϊόντα καθαρισμού, οικιακές συσκευές, προϊόντα χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο, λιπαντικά.

Στην Κύπρο ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010, για το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOLABEL) έχει εναρμονιστεί με την Κυπριακή νομοθεσία, μέσω του Νόμου 184(Ι)/2012.

Υποστήριξη για σχεδιασμό και εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – Eco Management and Audit Scheme (EMAS)

Μέρος του δεσμευτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1221/2009, για την εθελοντική συμμετοχή οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Το EMAS είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Η εγγραφή ενός οργανισμού στο μητρώο του EMAS επιτρέπει στους οργανισμούς να επιδείξουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες ότι βελτιώνουν, διαχειρίζονται και μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους πτυχές. Παράλληλα, το σύστημα βοηθά στην πλήρη συμμόρφωση των οργανισμών με την περιβαλλοντική νομοθεσία και επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη από την αποτελεσματικότερη και μειωμένη χρήση των πόρων. Το λογότυπο του EMAS μπορεί να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης και για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων

Το EMAS αποτελεί το πιο αξιόπιστο και σταθερό περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστημα στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει όμως ότι το ISO14001, ως διεθνές πρότυπο, αποτελεί μέρος του EMAS, ενώ ο νέος σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς οι οποίοι σήμερα εφαρμόζουν άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης να στραφούν όσο το δυνατόν ευκολότερα στο EMAS.

Σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001/EMAS

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Την αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με σκοπό την αναγνώριση και εκτίμηση όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και εντοπισμό εκείνων που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (Α’ Ύλες, αέριες εκπομπές, υγρά και στερεά απόβλητα, κλπ.)
  • Την παρουσίαση της Μελέτης, των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και του σχεδίου δράσης
  • Την ανάπτυξη και τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τις απαιτούμενες διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και έντυπα λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής περιβαλλοντικής ανάλυσης και εκτίμησης και της συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 14001 ή του κανονισμού EMAS
  • Τη σύνδεση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 εάν το εφαρμόζει η εταιρεία
  • Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παροχή βοήθειας της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Την παροχή βοήθειας για τη σύνταξη Περιβαλλοντικού Προγράμματος όπου καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον
  • Την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και μείωσης των αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων)
  • Τη διενέργεια επιθεωρήσεων
  • Εισηγήσεις για λήψη διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους
  • Την παροχή εκπαίδευσης του αρμοδίου προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Anaplasis Business Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual